Strona w przebudowie

Strona została utworzona tymczasowo po awarii niemieckiego serwera, na którym znajdowała się oryginalna strona KSzGK (http://szachykorespondencyjne.pl.tl/). Obecnie funkcjonuje już nowa strona KSzGK (http://kszgk.com) , na której są najbardziej aktualne informacje.wtorek, 31 sierpnia 2010

30 Mistrzostwa Świata - turnieje kandydackie

W turniejach kandydackich 30 Mistrzostw Świata bierze udział 110 zawodników w 10 grupach, wszystkie 11 kategorii. W obecnej edycji uczestniczy 7 polskich zawodników: R.Jankowicz, J.Marcinkiewicz, M.Jędrzejowski, M.Sądowski, Z.Szczepański, T.Wilczek, A.Schön. To największa liczba polskich zawodników w historii turniejów kandydackich! Do finału MŚ awansuje zwycięzca każdej z grup. Rozgrywki  startują 10 września 2010.

sobota, 28 sierpnia 2010

Nowy turniej "Białoruś-Niebieskie Jeziora"

Białoruska Federacja Szachów Korespondencyjnych organizuje turniej pn. "Białoruś-Niebieskie Jeziora" ("Belarus-Blue Lakes"), rozgrywany na serwerze ICCF. Start turnieju grudzień 2010. W turnieju będzie można zdobyć normę mistrza międzynarodowego, gdyż przewiduje się turniej 5kat. Dla Polski organizator przeznaczył 1-2 miejsca, bez wpisowego.
Chętni zawodnicy, o rankingu minimum 2370, proszeni są o składanie zgłoszeń do 15.10.2010 na adres e-mail delegata krajowego:
kszgk.turnieje@gmail.com lub bezpośrednio organizatora (Alexandr Ivanov): kaisa@tut.by (z poinformowaniem delegata).

czwartek, 26 sierpnia 2010

Zmiany w strukturach ... cd

W dniu dzisiejszym na stronie PZSzach ukazał się protokół z zebrania Zarządu PZSzach, w którym znalazły odzwierciedlenie zmiany zaistniałe w strukturach KSzGK. Zarząd PZSzach na posiedzeniu w dniu 2.08.2010 "powierzył:
- Tomaszowi Stefaniakowi pełnienie obowiązków przewodniczącego Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego (KSzGK PZSzach) z zadaniem opracowania struktury organizacyjnej i składu personalnego zarządu KSzGK, jak również przygotowania regulaminu zatwierdzanego przez WZ PZSzach;
- Marcie Orłowskiej pełnienie obowiązków sekretarza KSzGK;
- Mariuszowi Wojnarowi pełnienie obowiązków delegata PZSzach do ICCF, w związku ze złożoną rezygnacją z tej funkcji przez Józefa Lubasa".

Ponadto:
"Zarząd PZSzach składa Józefowi Lubasowi serdeczne podziękowanie za ogromny wkład w rozwój szachów korespondencyjnych w Polsce i dotychczasową wzorową pracę."

Do podziękowań przyłącza się niżej podpisany i ma nadzieję na wsparcie oraz dalszą współpracę, niekoniecznie już tak wyczerpującą (dla naszego kolegi Józefa) jak wcześniej, ale spokojniejszą i na luzie
Strona o adresie   http://szachykorespondencyjne.pl.tl w dalszym ciągu czasowo pełni funkcję nieoficjalnej strony Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej.
 

Amici Sumus - Mariusz Wojnar 

wtorek, 24 sierpnia 2010

Nowe turnieje – LSS Cup 2010

Nowe turnieje – LSS Cup 2010 – vide turnieje IECG na naszej stronie. [admin]

LSS Cup 2010

Nowe turnieje – LSS Cup 2010 – vide turnieje IECG na naszej stronie. [admin]

niedziela, 22 sierpnia 2010

Kodeks zachowania ICCF

Kodeks zachowania ICCF
opublikowany jako załącznik M (Appendix M) do sprawozdania z Kongresu ICCF 2004 w Mumbai, India
(obowiązuje od 01.01.2005)


1. Wstęp oraz ogólne zasady
ICCF, jako władza światowa dla wszystkich form szachowej gry korespondencyjnej, posiada jasno zdefiniowane zasady i cele, które są opisane w jej statucie. W nich mieści się ważna koncepcja, że "ICCF ….. wspiera i promuje bliską współpracę międzynarodową między zawodnikami szachowymi, entuzjastami oraz FIDE, dążąc w ten sposób do rozszerzenia znajomości oraz wzajemnej zgody wśród ludzi na całym świecie "
W 1984 roku, ICCF przyjęło motto "amici sumus" (jesteśmy przyjaciółmi) i jest to zasadnicza filozofia w ustanawianiu standardów zachowań zawodników, urzędników i federacji członkowskich. Powinno ono dominować we wszystkich relacjach pomiędzy zawodnikami w szachowej grze korespondencyjnej, pomiędzy zawodnikami a sędziami, urzędnikami ICCF oraz w kontaktach międzynarodowych federacji członkowskich. W żadnych okolicznościach niedopuszczalne jest wysyłanie obraźliwych, obscenicznych lub niestosownych wiadomości.
Te wytyczne są po to aby wyjaśnić oczekiwany sposób zachowania oraz zawierają procedury dyscyplinarne i odwoławcze w przypadkach, gdzie zasady i filozofia mogą nie być oczywiste do zastosowania.

2. Wytyczne dla zawodników, kapitanów drużyn
Oczekuje się od zawodników, że będą życzliwi we wszystkich relacjach, niezależnie od tego czy ma to miejsce w partiach granych z przeciwnikami, czy też w relacjach z sędziami, mając na uwadze to, że rozgrywana jest partia, wszyscy sędziowie są ochotnikami i wszyscy starają się promować międzynarodowe więzy przyjaźni oraz sportowego zachowania się.
Zaleca się, aby wymienić życzliwe wiadomości z partnerami na początku partii/ turnieju i taką życzliwą wymianę kontynuować do zakończenia. Chwalebnymi cechami są bycie wspaniałomyślnym po porażce i skromnym po zwycięstwie!
Oczekuje się od zawodników, że będą wybierać posunięcia sami. Niedopuszczalnym zachowaniem jest, aby ktoś inny rozgrywał twoje partie. Cały system rankingowy ICCF oraz system tytułów opiera się na założeniu, że partie są rozgrywane przez zawodników o nazwiskach z list startowych (lub zaakceptowanych zastępców).
Zawodnicy powinni skrupulatnie przestrzegać przepisów gry oraz turniejowych i powinni dbać o zapisywanie lub przesyłanie swoich posunięć jasno, aby uniknąć dwuznaczności. Każdemu posunięciu musi towarzyszyć niezbędna informacja dotycząca zużytego czasu. Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za zapewnienie normalnej ciągłości partii. Należy wziąć pod uwagę przestrzeganie przepisów dotyczących powtórzenia, wcześniejszego poinformowania o urlopie, reklamacji przekroczenia czasu itd.
Jakiekolwiek spory lub reklamacje zawodnika muszą być zgłoszone najpierw sędziemu turnieju (za wyjątkiem turniejów drużynowych, gdzie kapitan drużyny jest osobą odpowiedzialną za kontakty). Stan sprawy musi być jasno przedstawiony, zawodnik powinien unikać stwarzania niepotrzebnej wrogości do przeciwnika, nawet jeśli wystąpią spory. W filozofii ICCF nie ma miejsca na obraźliwe uwagi.
Zawsze gdy to możliwe, zawodnicy powinni próbować rozwiązać każdy problem z przeciwnikiem ugodowo i szybko, zanim sprawa zostanie przedstawiona sędziemu (lub kapitanowi drużyny).
Kapitan drużyny jest odpowiedzialny za powiadomienie swoich zawodników, innych kapitanów drużyn oraz sędziego o swoim urlopie lub że nie jest w stanie reprezentować swoich zawodników.
Zawodnik lub cała drużyna może przegrać swoje partie, jeśli kapitan drużyny nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, szczególnie w sytuacji reklamowania przekroczenia czasu.
Sędzia może zażądać od federacji zastąpienie kapitna drużyny wskutek niewłaściwego zachowania lub niezdolności do wykonywania swoich obowiązków.
Zawodnicy powinni przeczytać rozdziały tych wytycznych, które obejmują obowiązki innych urzędników, postępowanie w sprawach dyscyplinarnych (oraz kary, które mogą zostać nałożone) a także procedury odwoławcze.

3. Wytyczne dla biur turniejowych/ organizatorów i sędziów
Wszystkie turnieje organizowane (lub zatwierdzone) przez ICCF powinny być zorganizowane zgodnie z zasadami, filozofią oraz przepisami ICCF, włączając stosowne wytyczne.
Powinno się stale pamietać, że “zawodnicy są naszymi klientami” a naszym obowiązkiem jest zaproponować dobrą jakość, uczciwą i szybką obsługę zawodników oraz innych urzędników, którzy również zapewniają obsługę zawodników, np. klasyfikację, kwalifikacje, itd.
Biura turniejowe/ organizatorzy i sędziowie muszą zapewnić skuteczną i terminową obsługę administratora serwera ICCF oraz archiwistów partii, związaną z weryfikacją wyników oraz dostarczeniem wyników zakończonych partii, w sposób określony przez ICCF oraz ich wyższych przełożonych.
Jakkolwiek od sędziów oczekuje się wykazywania inicjatywy w rozwiązywaniu problemów, to powinni oni dokładnie przestrzegać wszystkich przepisów i wytycznych oraz szukać porady u bardziej doświadczonych, jeśli nie są pewni najlepszego sposobu rozwiązania problemu. Zdecydowanie łatwiej jest roziązywać wynikające problemy, jeśli decyzja została dokładnie przemyślana przed podjęciem działań, niż próbować wyjaśniać problem powstały w wyniku pośpiechu lub nieprzemyślanej decyzji, już po jej podjęciu i zakomunikowaniu zawodnikom itd.

4. Wytyczne dla federacji członkowskich
ICCF należy do swoich federacji członkowskich i dlatego wszelka krytyka ICCF jest również krytyką federacji członkowskich oraz ich delegatów. My wszyscy zbiorowo ponosimy odpowiedzialność (co jest nie do podważenia) za zapewnienie wysokiej reputacji oraz autorytetu ICCF, a także jej federacji członkowskich.
Oczywiście, są sytuacje, szczególnie w trudniejszych lub bardziej kontrowersyjnych sprawach, gdzie decyzja jest podejmowana przez kongres ICCF (głosami delegatów), która nie odpowiada poglądowi osoby lub jej federacji narodowej. W takim przypadku właściwym podejściem dla tego delegata (tej federacji członkowskiej) jest wnioskowanie o ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez kongres.
ICCF jest organizacją demokratyczną i o większości spraw decyduje kongres poprzez odpowiednie głosowanie delegatów (urzędnicy ICCF nie mają prawa do głosowania) i dlatego decyzje kongresu powinny być zaakceptowane oraz przestrzegane przez wszystkie federacje członkowskie, które działają w sposób odpowiedzialny.

5. Postępowanie dyscyplinarne (i kary)
Wszystkie wysiłki powinny być skierowane tak, aby uniknąć sporów oraz wszczęcia tych postępowań, ale jeśli są one nie do uniknięcia, powinny być one skrupulatnie stosowane przez wszystkich urzędników ICCF, wszystkie biura strefowe oraz federacje członkowskie podczas rozpatrywania spraw międzynarodowych szachów korespondencyjnych.
Rodzaje sankcji dyscyplinarnych:
            i.Pisemne ostrzeżenie – za naruszenie zasad zachowania, niezgodnego ze statutem, zasadami lub przepisami ICCF. Przedłużające się lub powtórne niewłaściwe zachowanie powoduje zastosowanie podpunktu (ii).
           ii.Sankcje dyscyplinarne z nałożeniem kary – za poważne lub powtarzające się łamanie zasad, niezgodnego ze statutem, zasadami lub przepisami ICCF. Kary powinny być nałożone niezwłocznie, a ich wielkość stosowna do powagi wykroczenia.
Należy stosować poniższą skalę kar:
(a) Poważna sprawa dotycząca zachowania, np. milczące/ niedopuszczlne wycofanie się z turnieju, niedopuszczalne lub obraźliwe zachowanie w stosunku do zawodników/ urzędników/ ICCF jako pierwsze wykroczenie – dwuletni zakaz udziału we wszystkich turniejach szachów korespondencyjnych oraz wszelkiej działalności, począwszy od dnia decyzji.
(b) Powtórna poważna sprawa dotycząca zachowania, np. powtórne milczące/ niedopuszczlne wycofanie się z turnieju, powtórne obraźliwe zachowanie w stosunku do zawodników/ urzędników/ ICCF jako pierwsze wykroczenie – pięcioletni zakaz udziału we wszystkich turniejach szachów korespondencyjnych oraz wszelkiej działalności, począwszy od dnia decyzji.
(c) Skandaliczne zachowanie lub kolejna sprawa dotycząca zachowania, np. kradzież, agresywne działanie przeciwko ICCF lub jego urzędnikom, napaść, itd. - dożywotni zakaz udziału we wszystkich turniejach szachów korespondencyjnych oraz wszelkiej działalności. Złożenie wniosku o umorzenie kary jest możliwe po upływie 10 lat.
Podczas rozpatrywania spraw dyscyplinarnych oraz rozważania kar dyscyplinarnych należy zachować ostrożność, aby zapewnić spójność oraz że kary są współmierne do popełnionych „zbrodni”.
We wszystkich przypadkach sankcji dyscyplinarnych, osoba której sprawa dotyczy ma podstawowe prawo do przedstawienia swojego przypadku wraz z argumentacją, zanim decyzja zostanie podjęta przez urzędnika, sędziego lub biuro turniejowe, itd.
W razie podjęcia sankcji dyscyplinarnych, powód musi być podany pisemnie (wraz z kopią do federacji członkowskiej) przez odpowiedzialnego urzędnika a nałożone kary muszą być jasno podane wraz z możliwą procedurą odwoławczą, w razie gdyby otrzymujący nie akceptował decyzji.
ICCF będzie prowadzić bazę danych wszystkich przypadków związanych z rozpatrywaniem sankcji dyscyplinarnych, nałożeniem kar lub stosownymi odwołaniami. To zadanie zostanie powierzone jednemu z urzędników ICCF.

6. Zakres stosowania tych wytycznych
Wszystkie turnieje międzynarodowe organizowane lub zatwierdzone przez ICCF podlegają tym wytycznym, z postępowaniem dyscyplinarnym oraz odwoławczym włącznie. Wnioski od organizatorów turniejów strefowych ICCF oraz federacji członkowskich o zatwierdzenie turniejów pociągają za sobą akceptację tych wytycznych i procedur bez wyjątków.
Jednak istotnym jest zdawać sobie sprawę, że ustalenia te są przeznaczone dla spraw “międzynarodowych” szachów korespondencyjnych i nie są ani „zamiast”, ani związane z zastosowaniem jakichkolwiek sankcji przez federacje członkowskie w sprawach dyscyplinarnych dotyczących turniejów krajowych, członkowstwa krajowego, ani swoich innych przepisów.
Powyższe wytyczne są po to, aby dać jasne podstawy dla zachowania zawodników, urzędników, federacji członkowskich oraz ICCF w ogóle. Filozofia "amici sumus" powinna przenikać ICCF oraz działania wszystkich zawodników i urzędników.
Zostały one przyjęte przez kongres ICCF (Ostrava 2003) ale mogą być dopracowane oraz rozwinięte przez biuro wykonawcze, a zmiany ratyfikowane przez kolejny kongres ICCF, zanim zaczną obowiązywać od 1 stycznia następnego roku po dacie ratyfikacji.

[Tłumaczenie robocze: Mariusz Wojnar, 22.08.2010]
[Ostatnia korekta: 23.08.2010]

sobota, 14 sierpnia 2010

Fair play wczoraj i dziś ...

Fair play wczoraj i dziś ...
Ci z nas, którzy brali już udział w niejednym turnieju wiedzą ile gra korespondencyjna może dać przyjemności i satysfakcji. Należałoby sądzić, że w turniejach korespondencyjnych powinna zawsze panować koleżeńska i sportowa atmosfera. Gramy przecież tylko i wyłącznie dla przyjemności, a chociaż wchodzą tytuły i kategorie, dają one jednak satysfakcję wyłącznie sportową. I rzeczywiście w znakomitej większości turniejów taka atmosfera panuje. Ta dobra atmosfera bywa jednak niekiedy zakłócana przez jednostki, które mniej lub bardziej świadomie obrzydzają grę swoim partnerom, a niekiedy ich niesportowa postawa rzutuje nawet na wyniki turniejów. Z przykładami niesportowej postawy spotykamy się na tyle często, że warto poświęcić temu zagadnieniu trochę miejsca.

Oto przykłady, może nietypowe, z którymi spotkałem się w turniejach krajowych. Zacznę od przykładu z lat dawniejszych - nieomal sprzed 50 laty. Otóż w jednym z półfinałów mistrzostw Polski jeden z uczestników turnieju miał następującą metodę gry w przegranych pozycjach. Nie odpowiadał przez dłuższy czas na posunięcia, a następnie przesyłał kartę z dopiskiem "drugie", względnie "trzecie" powtórzenie posunięć. Mało kto zdobywał się na tyle cierpliwości by każdorazowo powtarzać posunięcia listami poleconymi, zwłaszcza że historia powtarzała się wielokrotnie, a wymieniony zawodnik z zasady nie poddawał partii, grając do mata. Tak więc większość partnerów nie dotrwała końca partii i reklamowała sposób prowadzenia gry u sędziego turnieju. Zakończenie tej historii miało aspekt humorystyczny. Wymieniony zawodnik, który zdobył minimalną ilość punktów wystosował list otwarty do kierownictwa turnieju i wszystkich uczestników turnieju, w którym wykazywał że w większości partii należy mu się wygrana przez przekroczenie czasu w wyniku zaprzestania gry przez partnera, a co za tym idzie awans do finału. Całe wydarzenie może obecnie śmieszyć, ale w toku owego turnieju kosztowało sporo nerwów wielu jego uczestników. Opisany wypadek był jedynym w swoim rodzaju i podałem go raczej jako ciekawostkę.

Kolejny incydent na pozór drobny może mieć jednak poważniejsze następstwa. Jak wiadomo w grze korespondencyjnej o kolejności miejsc w turnieju przy równej ilości punktów decyduje system wartościowania Sonneborn-Bergera. Dotyczy to zarówno tytułu mistrza Polski jak i awansu na wyższy szczebel rozgrywek. Poniżej opisane wydarzenie miało miejsce również w jednym z półfinałów mistrzostw Polski. Otóż jeden z zawodników nazwijmy go "X" do końca turnieju walczył o finał, którego nie udało mu się jednak osiągnąć. Nie zależało mu widocznie na miejscu w tabeli turniejowej, nie przysyłał więc wyników wygranych przez siebie partii. W konsekwencji zamiast w górnej połówce tabeli turniejowej zajął miejsce w jej końcu. Zdawać by się mogło - jego strata. Tymczasem tak nie jest, odwróciło to bowiem kolejność zawodników, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce w turnieju z równą ilością punktów. Dobrze, że w wymienionym przypadku obydwa miejsca były premiowane awansem do finału. Mogło się jednak zdarzyć, że niesportowa postawa jednego z uczestników turnieju wpłynęłaby na awans tego lub innego zawodnika do finału. Można by mnożyć przykłady niesportowej postawy zawodników również dzisiaj. Niektórzy zawodnicy mają swoisty sposób poddawania partii. W przegranej pozycji przestają odpowiadać na posunięcia, zmuszając partnerów do powtarzania posunięć i reklamacji. Postępowanie takie nie wymaga chyba komentarzy i świadczy o braku podstawowej umiejętności szachisty, umiejętności sportowego przegrywania. Innym zawodnikom zdarza się wycofywanie z turnieju po otrzymaniu kilku przegranych pozycji. Łatwo się zorientować kiedy to ma miejsce i trudno poważnie traktować "obiektywne przyczyny" podawane w podobnych przypadkach jako usprawiedliwienie. Wszelkie wycofywanie się w środkowej fazie turnieju wpływa w istotnym stopniu na jego wyniki i psuje krew pozostałym uczestnikom. 
Z archiwum [JL]

Uhonorowanie sukcesów Polski na Kongresie ICCF 2010

Uhonorowanie sukcesów Polski na Kongresie ICCF 2010

Polscy zawodnicy odnieśli sporo sukcesów zarówno indywidualnie jak i drużynowo.
Podczas kongresu ICCF w Antalya (Turcja) w dniach 2-9.10.2010 delegat Polski odbierze brązowe medale za zdobycie 3 miejsca na XIII Olimpiadzie (25.11.2004-22.12.2009) dla polskiej drużyny w składzie:
-szach1. GM Ryszard Skrobek,
-szach2. SIM Maciej Jędrzejowski,
-szach3. SIM
Dr. Wojciech Krzyżanowski,
-szach4. SIM Dariusz Szczepankiewicz,
-szach5. IM
Tadeusz Szafraniec, [SIM->2005]
-szach6. 
Waldemar Kozłowski, [SIM->2010]
 Kapitanem drużyny był Tadeusz Szafraniec.
  
Ponadto zostaną nadane tytuły ICCF
 Starszego mistrza międzynarodowego (SIM) dla:
·         Waldemar Kozłowski
·         Ryszard Kwieciński
·         Bogusław Latas
·         Marek Sądowski
Mistrza międzynarodowego (IM) dla:
·         Ryszard Kwieciński
·         Bogusław Latas
·         Arkadiusz Złotkowski
·         Marek Sądowski
·         Piotr Walczak
Mistrzyni międzynarodowej (LM) dla:
·         Barbara Skonieczna
Serdeczne gratulacje!

3 Puchar Świata ICCF Weteranów

3 Puchar Świata ICCF Weteranów
(ICCF 3rd Veterans World Cup)
  
Właśnie zostały utworzone grupy startowe i można już rozpocząć grę chociaż oficjaną datą startu jest 1.09.2010 (zakończenie: 29.02.2012). W razie rezygnacji któregoś z zawodników przed 30.09. w jego miejsce wejdzie zawodnik z listy rezerwowej. Tempo gry: 10 pos/ 40 dni.
Liczba przyjętych zgłoszeń do pucharu wynosi 364 (w poprzedniej edycji było 273) z 43 krajów. Najliczniej reprezentowaną federacją są Niemcy (50 zgłoszeń). Eliminacje prowadzione są w 28 grupach po 13 zawodników wkażdej. Po trzech najlepszych zawodników z każdej grupy awansuje do półfinałów (01.06.2012-30.11.2013).
Do finału z kolei awansuje po 2 zawodników z każdej grupy półfinałowej.
Sędziowie zostali wyznaczeni z organizacji sponsorującej czyli Szkockiego Związku Szachowej Gry Korespondencyjnej (The Scottish Correspondence Chess Association). Sędzią drugiej instancji jest Mr. George WG Livie (IA).
  
Poniżej lista 12 polskich zawodników startujących w eliminacjach 3 Pucharu Świata ICCF Weteranów:
Zawadka, Zbigniew
Czech, Zygfryd
Peczkowski, Marek
Grabowski, Benedykt
Pazderski, Ludwik
Buczinski, Henryk
Stapinski, Ryszard
Kusnierz, Janusz
Kapusta, Tadeusz
Ciesielski, Stefan
Chomicki, Henryk
Lew, Henryk
 

3 Puchar Świata ICCF Weteranów

3 Puchar Świata ICCF Weteranów
(ICCF 3rd Veterans World Cup)
  
Właśnie zostały utworzone grupy startowe i można już rozpocząć grę chociaż oficjaną datą startu jest 1.09.2010 (zakończenie: 29.02.2012). W razie rezygnacji któregoś z zawodników przed 30.09. w jego miejsce wejdzie zawodnik z listy rezerwowej. Tempo gry: 10 pos/ 40 dni.
Liczba przyjętych zgłoszeń do pucharu wynosi 364 (w poprzedniej edycji było 273) z 43 krajów. Najliczniej reprezentowaną federacją są Niemcy (50 zgłoszeń). Eliminacje prowadzione są w 28 grupach po 13 zawodników wkażdej. Po trzech najlepszych zawodników z każdej grupy awansuje do półfinałów (01.06.2012-30.11.2013).
Do finału z kolei awansuje po 2 zawodników z każdej grupy półfinałowej.
Sędziowie zostali wyznaczeni z organizacji sponsorującej czyli Szkockiego Związku Szachowej Gry Korespondencyjnej (The Scottish Correspondence Chess Association). Sędzią drugiej instancji jest Mr. George WG Livie (IA).
  
Poniżej lista 12 polskich zawodników startujących w eliminacjach 3 Pucharu Świata ICCF Weteranów:

Zawadka, Zbigniew
Czech, Zygfryd
Peczkowski, Marek
Grabowski, Benedykt
Pazderski, Ludwik
Buczinski, Henryk
Stapinski, Ryszard
Kusnierz, Janusz
Kapusta, Tadeusz
Ciesielski, Stefan
Chomicki, Henryk
Lew, Henryk

 [MW]

czwartek, 12 sierpnia 2010

Między nami szachistami

Między nami szachistami! [krótki felietonik szachowy]

Wybierając  się  na spacer ze swym czworonogim Artosem spotkałem  Pana Czesia, zapalonego szachistę gry bezpośredniej pamiętającego  lata pięćdziesiąte kiedy o komputerach nikt jeszcze nie śnił, a Pan Czesio gromił wszystkich swoimi wymyślnymi kombinacjami. Miałem przyjemność otrzymania  od niego mata Beniowskiego kiedy poznawałem tajniki szachowej gry. Białe zaczynają !

Dla utrzymania  dobrej kondycji codziennie odbywa długie spacery i przebieżki, co bardzo korzystnie wpływa na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Pan Czesio jak zwykle zapytał mnie bo śledzi zmagania szachistów korespondencyjnych.

- Cóż tam Panie w  korespondencyjnych. Chętnie bym zagrał w jakimś turnieju, a nawet w dwóch, o których nie tak dawno rozprawialiście na czacie i ankietach mejlowych.  Chodzi o kolejne Drużynowe Mistrzostwa Polski i Memoriał Witolda Bieleckiego, mojego starego znajomego. Oj szkoda, wielka szkoda, że nie ma Witka wśród nas. Tyle razy namawiałem go by biegał, nie posłuchał mnie.
Mówię Panu Czesiowi.
- Spokojnie – wszystko jest pod kontrolą, poczeka Pan jeszcze trochę  i się  doczeka. Widzi Pan – może zagramy w jednej drużynie skoro mieszkamy w tym samym mieście i mamy kontakt niemal codzieny mijając się w Ogródku Jordanowskim. Jak Panu wiadomo sprawy osobiste pomieszały mi trochę szachowe plany, ale po zmianach personalnych mój następca dopilnuje by wcześniejsze ustalenia podczas dyskusji e-mailowych oraz spotkań na czacie zostały w końcu zrealizowane.
Wkrótce kolejny Kongres w Turcji, postaram się aby Mariusz – nasz nowy delegat dopełnił wstępnych uzgodnień w kwestii Memoriału Witka Bieleckiego.

A Drużynowe Mistrzostwa Polski to sprawa krajowa do uzgodnienia. Będzie dobrze. Myślę, że w minimalnym stopniu  zaspokoiłem  oczekiwania Pana Czesia, aczkolwiek nie do końca dawał mi wiarę bo ileż to o tym się już nieraz mówiło. Prawda jest taka – dobrze, że Pan Czesio przypomniał się, bo wkrótce przypomną się inni Koledzy.

Dlatego też miejmy na uwadze te dwa dawno planowane przedsięwzięcia by nie zawieźć zaufania zarówno Pana Czesia jak i pozostałych Kolegów. Kończąc ten pierwszy felietonik szachowy proszę o  wypowiedzi – podpowiedzi Kolegów na mój adres meilowy, a dotyczące szachów korespondencyjnych, które po konsultacji z Panem Czesiem przytoczę w kolejnym felietoniku szachowym. Pozdrowienia również od Pana Czesia, który zapowiedział, że na naszą witrynę będzie coraz częściej zaglądać. Czytelnicy felietonu proszeni są o rozwiązania zadania bez komputera.

12 sierpnia 2010 [JL]

środa, 11 sierpnia 2010

Aktualizacja stron ICCF po zmianach

Aktualizacja stron ICCF po zmianach

W ślad za zmianami w strukturach organizacyjnych naszej federacji zaktualizowano strony ICCF (Country list, ICCF contacts oraz ICCF-Europa). 
[JL]

Wybory uzupełniające do biura wykonawczego ICCF - PILNE!

Wybory uzupełniające do biura wykonawczego ICCF - PILNE!

ICCF poszukuje wśród federacji członkowskich kandydata do objęcia stanowiska dyrektora marketingu (Marketing Director) na okres od chwili wyznaczenia do 31.12.2011. Zgłoszenia przyjmuje polski delegat do ICCF (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com) nie później niż do 05.09.2010.
Informacje na temat obszaru działania w zakresie marketingu można znaleźć w sprawozdaniach z kongresów ICCF, a w szczególności z ostatniego Kongresu ICCF 2009 w Leeds (http://www.iccf.com/congress/2009/FinalMinutes.pdf).
Wybór spośród zgłoszonych kandydatów przez federacje członkowskie nastąpi w drodze głosowania podczas najbliższego kongresu w Turcji na początku października 2010.

Aktualizacja stron ICCF po zmianach

Aktualizacja stron ICCF po zmianach

W ślad za zmianami w strukturach organizacyjnych naszej federacji zaktualizowano strony ICCF (Country list, ICCF contacts oraz ICCF-Europa). 
[JL]

Wybory uzupełniające do biura wykonawczego ICCF - PILNE!

Wybory uzupełniające do biura wykonawczego ICCF - PILNE!

ICCF poszukuje wśród federacji członkowskich kandydata do objęcia stanowiska dyrektora marketingu (Marketing Director) na okres od chwili wyznaczenia do 31.12.2011. Zgłoszenia przyjmuje polski delegat do ICCF (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com) nie później niż do 05.09.2010.
Informacje na temat obszaru działania w zakresie marketingu można znaleźć w sprawozdaniach z kongresów ICCF, a w szczególności z ostatniego Kongresu ICCF 2009 w Leeds (http://www.iccf.com/congress/2009/FinalMinutes.pdf).
Wybór spośród zgłoszonych kandydatów przez federacje członkowskie nastąpi w drodze głosowania podczas najbliższego kongresu w Turcji na początku października 2010.[MW]

wtorek, 10 sierpnia 2010

Statut ICCF

STATUT ICCF
(Obowiązuje od 01.01.2007)
ROZDZIAŁ 1 - STATUS, ZASADY I CEL
1.1 Międzynarodowa Federacja Szachów Korespondencyjnych (The International Correspondence Chess Federation - ICCF) jest ogólnoświatową organizacją szachów korespondencyjnych i jest niezależna. Jej połączenie z inną organizacją lub jej rozwiązanie wymaga jednogłośnego zatwierdzenia przez Kongres ICCF.
.
1.2 Szachy korespondencyjne są definiowane jako partia szachowa, w której zawodnicy nie siedzą naprzeciw siebie przy szachownicy aby wykonywać swoje posunięcia. Posunięcia są przekazywane przez dowolny środek transmisji długodystansowej z grą na czas, liczoną zwykle w dniach na posunięcie.
.
1.3 ICCF jest organizacją demokratyczną, która nie zezwala na dyskryminację ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, polityczne lub inne opinie, narodowość lub pochodzenie społeczne, stan posiadania, urodzenie lub inny status. ICCF zachowuje ścisłą neutralność w sprawach wewnętrznych federacji członkowskich oraz innych organizacji stowarzyszonych.
.
1.4 Wszyscy urzędnicy ICCF pracują społecznie, chyba że umowa zatwierdzona wcześniej przez Kongres ICCF stanowi inaczej.
.
1.5 Siedziba ICCF znajduje się w Szwajcarii. Kongres jest upoważniony do utworzenia biura (biur) ICCF w dowolnym miejscu na świecie, stosownie do potrzeb.
.
1.6 Celami ICCF są organizowanie, rozwój i promocja nauki oraz uprawiania międzynarodowej korespondencyjnej gry szachowej na całym świecie. Wspiera i promuje ona bliską międzynarodową współpracę pomiędzy zawodnikami szachowymi, entuzjastami oraz z Międzynarodową Federacją Szachową (the Fédération Internationale des Échecs FIDE), dążąc przez to do rozszerzenia kontaktów oraz przyjacielskiej zgody wśród ludzi na całym świecie.
.
1.7 ICCF jest odpowiedzialne za przepisy międzynarodowej korespondencyjnej gry szachowej zdefiniowanej w paragrafie 1.2, wliczając w to odnoszące się do oficjalnych indywidualnych oraz drużynowych mistrzostw świata. Promuje ona również oraz ma prawo autoryzować inne międzynarodowe korespondencyjne turnieje szachowe.
.
1.8 Zgodnie ze swoimi przepisami, ICCF nadaje indywidualne rankingi i nagradza tytułami szachistów korespondencyjnych oraz sędziów na całym świecie.
.
1.9 Rok finansowy ICCF rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia każdego roku. Rozliczenie (zestawienie dochodów i rozchodów) oraz coroczne sprawozdania finansowe są przedstawiane we frankach szwajcarskich, podobnie jak wszystkie inne informacje finansowe ICCF, chyba że dogodnie jest przedstawić je w innych walutach.
.
1.10 Aby ułatwić komunikowanie się i organizację, ICCF posiada biura strefowe/ turniejowe zorganizowane tam gdzie to możliwe zgodnie z regionalnym punktem widzenia.
.
1.11 Oficjalnymi językami ICCF są angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i hiszpański. Angielski jest językiem roboczym ICCF i, w razie rozbieżności dokumentów opublikowanych w różnych językach, wersja angielska jest miarodajna. W celu ułatwienia korespondencji i dyskusji zachęca się do stosowania również inne języki.
.
1.12 ICCF posiada swoje własne logo firmowe, motto "AMICI SUMUS" (jesteśmy przyjaciółmi) oraz hymn. Te własności nie mogą być powielane bez uzyskania wcześniejszej zgody ICCF.
.
1.13 Zmiany do tego statutu wymagają większości dwóch trzecich głosów na kongresie (zobacz rozdział 4). Jakiekolwiek propozycje zmian w statucie ICCF muszą być zgłoszone co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem kongresu.
.
ROZDZIAŁ 2 - CZŁONKOWIE ICCF, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
2.1 Członkami ICCF są narodowe organizacje szachowej gry korespondencyjnej (dopuszcza się tylko jedną organizację na kraj), które sprawują zasadniczą władzę nad działalnością w zakresie szachowej gry korespondencyjnej w swoim kraju (posiadającym również pełne członkostwo FIDE). Każda organizacja członkowska ma prawo głosu na kongresie.
.
2.2 Narodowa organizacja szachowej gry korespondencyjnej chcąca przyłączyć się do ICCF musi złożyć pisemne podanie do sekretarza generalnego, które powinno zawierać liczbę zawodników/ członków zarejestrowanych w tej organizacji, jej statut, skład oraz przepisy, a także inne informacje na prośbę ICCF. Należy ustalić jej relacje z narodową federacją szachową (członkiem FIDE) poprzez wysłanie zapytania. Decyzję o przyjęciu w poczet członków ICCF podejmuje kongres.
.
2.3 Oznaczenie każdego kraju w ICCF będzie zgodne z wersją obowiązującą w FIDE, czyli 3‑literowym kodem ISO (International Standards Organisation).
.
2.4 Członkowie mają prawo uczestniczyć oraz głosować na kongresie, wyznaczyć pisemne pełnomocnictwo do głosowania w ich imieniu oraz przedstawiać propozycje do rozważenia przez biuro wykonawcze (Executive Board) oraz kongres ICCF. Każdy członek ma obowiązek nominować swojego oficjalnego delegata do ICCF zdolnego do realizacji wszystkich zadań, w tym reprezentowania na kongresie, i poinformować o tym sekretarza generalnego. Organizacje członkowskie są uprawnione do uczestniczenia w turniejach drużynowych organizowanych przez ICCF oraz nominowania zawodników do turniejów indywidualnych zgodnie z przepisami i limitami określonymi przez ICCF.
.
2.5 Kongres decyduje o ilości członków, wielkości opłat turniejowych i innych. Biuro wykonawcze jest władne ustalić wpisowe do każdego nowego turnieju, które będzie potwierdzone lub ustalone inaczej, dla podobnych turniejów w przyszłości.
.
2.6 Członkowie są odpowiedzialni za monitorowanie i przedstawianie wszystkich zgłoszeń do ICCF, zarówno do turniejów indywidualnych jak i drużynowych. Jeśli federacja narodowa odrzuci zgłoszenie zawodnika do turnieju indywidualnego ICCF, może on odwołać się do dyrektora turniejów światowych (World Tournaments Director), który podejmie ostateczną decyzję. W takich przypadkach dyrektor turniejów światowych przed podjęciem decyzji musi uzyskać pełną informację z właściwej narodowej federacji członkowskiej.
.
2.7 Członkowie muszą uznawać oraz przestrzegać statut, przepisy i decyzje ICCF oraz muszą przekazywać swoje opłaty członkowskie oraz inne opłaty niezwłocznie w okresach ustalonych przez dyrektora finansowego (Finance Director). Nieprzestrzeganie zobowiązań finansowych lub dopuszczanie się czynów, które wykraczają przeciwko statutowi ICCF może skutkować zawieszeniem członkowstwa lub wykluczeniem przez kongres ICCF, na wniosek biura wykonawczego.
.
2.8 Osoby, które pracowały zasłużenie jako prezydent ICCF mogą być wybrane przez kongres większością 2/3 głosów jako honorowy prezydent ICCF.
Osoby, które pracowały zasłużenie we wspieraniu międzynarodowej szachowej gry korespondencyjnej mogą być wybrane przez kongres większością 2/3 głosów jako honorowy członek ICCF.
Honorowi prezydenci oraz honorowi członkowie mają prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach biura wykonawczego i kongresach jako doradcy bez prawa głosu. Powinni oni być informowani o wszelkich działaniach ICCF.
2.9 Międzynarodowe kluby szachów korespondencyjnych zrzeszone w ICCF
2.9.1 ICCF może umawiać się w celu ustalenia związków z innymi międzynarodowymi klubami szachów korespondencyjnych na całym świecie. Każde porozumienie stowarzyszeniowe oraz ich warunki, prawa i obowiązki podlegają zatwierdzeniu przez kongres. Międzynarodowy klub szachów korespondencyjnych definiuje się jako klub o formalnej strukturze, składzie i zbiorowym zarządzaniu.
2.9.2 Stowarzyszone międzynarodowe kluby szachów korespondencyjnych będą płaciły roczną składkę stowarzyszeniową w zamian za realizowane usługi przez ICCF.
2.9.2 Za podjęte zobowiązania międzynarodowe kluby szachów korespondencyjnych stowarzyszone z ICCF odpowiedzialne są tylko i wyłącznie przed swoimi członkami.
.
ROZDZIAŁ 3 - STRUKTURA ICCF 
3.1 Komórkami ICCF są:

a. kongres (Congress)
b. biuro wykonawcze (Executive Board)
c. komitet zarządzający (Management Committe)
d. audytor (rewident księgowy) (Auditor)
3.2 W skład biura wykonawczego wchodzą:
a. prezydent (President)
b. sekretarz generalny (General Secretary)
c. dyrektor finansowy (Finance Director)
d. dyrektor turniejów światowych (World Tournament Director)
e. dyrektor marketingu (Marketing Director)
f. dyrektor usług (Services Director)
g. dyrektorzy strefowi (Zonal Directors) (nie więcej niż 4)
Stanowiska te są wspierane przez komisarzy (Commissioners), którzy mają specyficzne obowiązki. Zakres obowiązków (Outline Duties) dla członków biura wykonawczego oraz komisarzy jest określony w osobnym dokumencie "Zakres obowiązków", który nie stanowi części tego statutu.
.
3.3 Komitet zarządzający składa się z biura wykonawczego oraz wszystkich komisarzy.
.
3.4 Członkowie biura wykonawczego (oprócz dyrektorów strefowych) oraz audytor są zwykle wybierani przez kongres podczas wyborów organizowanych co cztery lata i przejmują biuro 1 stycznia roku następnego po dacie kongresu. Jednakże jeśli są konieczne wybory w środku kadencji będą one zorganizowane pocztą elektroniczną i nowo wybrani członkowie przejmą biuro natychmiast. (Szczegóły związane z wyborami są ujęte w osobnym dokumencie "ICCF Voting Regulations and Electoral Procedures", załącznik C )
.
3.5 Wybory dyrektora strefowego są organizowane w obrębie każdej strefy.
.
3.6 Termin sprawowania urzędu przez członków biura wykonawczego kończy się z upływem normalnego 4 letniego cyklu wyborczego.
3.7 Zapotrzebowanie na komisarzy oraz ich wyznaczenie leży w gestii biura wykonawczego. O ile to konieczne wyznaczenia podlegają zatwierdzeniu przez kongres.
.
3.7.1 Komisarze pełnią obowiązki, podlegające w całości nadzorowi przez biuro wykonawcze lub kongres, za wyjątkiem wymaganego wcześniej upoważnienia kongresu co do ilości lub wyznaczenia ustalonych komisarzy.
3.8 Żadna osoba nie będzie wyznaczona na więcej niż jedno stanowisko w biurze wykonawczym lub komitecie zarządzającym.
3.9 Jeśli członek biura wykonawczego, lub inny urzędnik ICCF, wyraźnie zaniedbuje wypełnianie swoich obowiązków ujętych w "Zakresie obowiązków", prezydent, za zgodą przynajmniej dwóch trzecich członków biura wykonawczego, ma prawo zwolnić tego urzędnika i po upływie dwóch miesięcy rozpocząć proces wyboru opisany w artykule 3.4. Zwolniony urzędnik może złożyć zażalenie na nieuzasadnione zwolnienie do komitetu arbitrażowego w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zwolnieniu.
.
ROZDZIAŁ 4 - PRZEZNACZENIE KOMÓREK
4.1 Kongres
.
4.1.1 Kongres jest najwyższą władzą ICCF, która sprawuje władzę ustawodawczą. Zatwierdza on budżet ICCF, wybiera biuro wykonawcze i audytora oraz określa strukturę ICCF. Nadzoruje działania zlecone biuru wykonawczemu oraz urzędnikom ICCF.
.
4.1.2 Głosującymi członkami kongresu są oficjalni delegaci organizacji członkowskich.
.
4.1.3 Nie jest wymagane kworum podczas posiedzeń kongresu.
.
4.1.4 Jeśli organizacja członkowska nie może być reprezentowana przez swojego delegata na kongresie, jest ona uprawniona do wykonywania swoich praw wyborczych:
(a) poprzez zastępcę z tej samej organizacji, posiadającego pisemne upoważnienie zainteresowanej organizacji,
(b) przez przedstawienie stosownej pisemnej deklaracji, stwierdzającej jasno jej intencje wyborcze
(c) przez przyznanie w formie pisemnej swoich praw wyborczych (pełnomocnictwo) innemu głosującemu członkowi lub honorowemu prezydentowi lub honorowemu członkowi.
Zastępcy z punktu a) są uprawnieni do przyjęcia pełnomocnictw od innych organizacji członkowskich.
Jednakże żadna osoba nie może okazać ogółem więcej niż 3 głosy.
.
4.1.5 Kongres powinien zbierać się przynajmniej co drugi rok. O przygotowaniach do kongresu powinien zdecydować kongres poprzedzający lub, w przypadku braku takiej decyzji, prezydent.
.
4.1.6 Zaproszenia, porządek obrad oraz formalne uwagi do kongresu powinny być wysłane przez biuro wykonawcze ICCF, razem z zaproszeniem oraz informacjami federacji przyjmującej, przynajmniej cztery miesiące przed kongresem. Propozycje związane z porządkiem obrad kongresu muszą dotrzeć do sekretarza generalnego, lub odpowiedniego urzędnika ICCF, przynajmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem kongresu.
W razie zaistnienia wyjątkowych okoliczności prezydent ICCF ma prawo odwołać lub przełożyć posiedzenie kongresu.
.
4.1.7 Nadzwyczajne posiedzenie kongresu będzie zwołane przez biuro wykonawcze na wniosek większości członków ICCF lub dwóch trzecich członków biura wykonawczego. Będzie ono zwołane w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania takiego wniosku.
.
4.1.8 Wniosek o nadzwyczajne posiedzenie kongresu powinien zawierać miejsce, cel oraz porządek obrad. Biuro wykonawcze podejmie stosowne przygotowania i poinformuje o szczegółach wszystkie organizacje członkowskie przynajmniej jeden miesiąc przed datą posiedzenia.
.
4.2 Biuro wykonawcze
.
4.2.1 Biuro wykonawcze stanowi władzę wykonawczą ICCF.
.
4.2.2 Biuro wykonawcze prowadzi ogólne sprawy ICCF oraz koordynuje działania swoich urzędników i organizacji. Zajmuje się ono bardziej szczegółowym rozpatrywaniem spraw oraz przedstawia propozycje kongresowi.
.
4.2.3 Biuro wykonawcze będzie zbierać się przynajmniej raz w roku. Nadzwyczajne posiedzenia biura wykonawczego mogą być zwoływane przez prezydenta.
.
4.2.4 Biuro wykonawcze swoje zadania z każdą organizacją członkowską posiadającą jeden głos powinno realizować w formie pisemnej lub ustnej. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos prezydenta.
.
4.3 Komitet zarządzający
4.3.1 Komitet zarządzający składa się z komisarzy, posiadających określony "Zakres obowiązków". Komisarze działają jako przewodniczący komisji. Każdy członek komitetu zarządzającego jest zobowiązany przedstawić kongresowi coroczne sprawozdanie, lub jeśli jest to konieczne komitet zarządzający zbiera się co najmniej raz w roku.
.  
4.4 Audytor (rewident księgowy)
.
4.4.1 Audytor jest odpowiedzialny przed kongresem za weryfikację tego, że konta ICCF i sprawozdania finansowe są zgodne z wymaganiami ICCF oraz właściwą praktyką rachunkowości, oraz powinien przedstawić kongresowi analizy, jeśli jest to konieczne.
.
ROZDZIAŁ 5 - KOMITETY APELACYJNE 
5.1 Komitety apelacyjne ICCF to:
-Komitet apelacyjny (przepisy gry),
-Komitet apelacyjny (inne przepisy ICCF),
-Komitet arbitrażowy
.
5.1.1 Komitet apelacyjny (przepisy gry) zajmuje się tylko przypadkami dotyczącymi stosowania przepisów gry ICCF.
.
5.1.2 Komitet apelacyjny (inne przepisy ICCF) zajmuje się tylko przypadkami dotyczącymi stosowania przepisów turniejowych oraz innych spraw związanych z przepisami a nie ujętych gdzie indziej.
.
5.1.3 Komitet arbitrażowy zajmuje się sprawami szerokiej natury, takimi jak skargi na zachowanie urzędnika ICCF, urzędnika turniejowego (sędzia, organizator), organizację członkowską, lub indywidualnego zawodnika.
.
5.2 Wszystkie komitety apelacyjne uzupełniają się wzajemnie i nie można rozpatrywać ich jako wyższe instancje do dodatkowych odwołań.
.
5.3 Przewodniczący komitetów apelacyjnych są wyznaczani przez biuro wykonawcze. Wyznaczenia te muszą być zatwierdzone przez kongres na następnym posiedzeniu.
.
5.4 Działanie komitetów apelacyjnych ICCF regulują procedury operacyjne. Zawodnicy, kapitanowie drużyn, organizacje członkowskie lub urzędnicy powinni przedkładać odwołania do przewodniczących odpowiednich komitetów apelacyjnych.
.
5.5 Decyzje wszystkich komitetów apelacyjnych są ostateczne.
.
ROZDZIAŁ 6 - OSTATECZNE ZAŁATWIENIE SPORÓW (NIE UJĘTYCH WE WCZEŚNIEJSZYCH PARAGRAFACH)
6.1 Spory, których materia nie leży w gestii żadnego z komitetów apelacyjnych ICCF powinny być rozstrzygane przez trybunał arbitrażowy składający się z przewodniczących trzech komitetów apelacyjnych ICCF.
.
6.2 Decyzje trybunału arbitrażowego są ostateczne.
.
6.3 Decyzje wszystkich komitetów apelacyjnych oraz trybunału arbitrażowego nie mogą być wniesione do żadnego organu sprawiedliwości.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Statut ten został zatwierdzony przez Kongres ICCF 2006 w Dreźnie (Niemcy) i obowiązuje od 01.01.2007 roku.

<><><><>

Uwagi:
"Kraje w poszczególnych strefach" ("Countries in each Zone"), "Funkcjonalna struktura ICCF" ("Functional Structure of ICCF"), "Zakres obowiązków biura wykonawczego i członków komitetu zarządzającego" ("Outline Duties of Executive Board and Management Committee Members") oraz "Przepisy i procedury wyborcze" (“Electoral Regulations and Procedures”) są umiejscowione w osobnych załącznikach, które nie są częścią statutu.
[Tłumaczenie robocze: Mariusz Wojnar, 10.08.2010]